Stanovy

 

I. Základní ustanovení

  

1.

Plný název je "Sportovní klub neslyšících Brno, o.s.". V běžném korespondenčním styku a při účasti na soutěžích lze užívat zkráceného názvu "SKN Brno" (dále jen SKN).

2.

SKN je dobrovolným sdružením občanů, provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, kulturní, osvětovou a hospodářskou činnost. V SKN se dobrovolně sdružují oddíly, odbory a zájmové skupiny (dále jen oddíly). Sdružovat se v nich mohou také jednotlivci bez členského vztahu k oddílu.

3.

SKN byl založen v roce 1932 pod názvem SK hluchoněmých Brno. V letech 1959 – 1977 působil jako oddíl s názvem Slovan Staré Brno. Od roku 1977 byl oddíl evidován pod názvem TJ Moravská Slávia Brno – oddíl neslyšících. Od roku 1994 se změnil název na Sportovní klub neslyšících Moravská Slávia Brno a osamostatnil se. SKN se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Brně a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. Od roku 2003 se upravuje název na Sportovní klub neslyšících Brno a od roku 2007 je přejmenován na Sportovní klub neslyšících Brno, o.s.

4.

Sídlo SKN je na adrese ul. Vodova 35, 612 00 Brno 12.

 

II. Poslání a cíle

 

Základním posláním SKN je:

 

a)

organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky dle možností SKN

b)

vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže dle možností a podmínek SKN

c)

vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní hospodářskou činností dle možností SKN

d)

budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo jsou v užívání SKN

e)

vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SKN k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec

f)

hájit zájmy sdružených oddílů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány města, státními institucemi a ostatními organizacemi (ČSTV, sportovními svazy, i dalšími) i s právnickými osobami a  jednotlivci

g)

dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. ve městě, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností dle možností SKN

 

III. Orgány SKN

 

1.

Nejvyšším orgánem SKN je valná hromada složena ze zástupců všech sdružených oddílů v SKN. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá nejméně 1/3 členů SKN, popř. 2/3 výkonného výboru, koná se nejpozději do měsíce od doručení takového písemného podnětu přímo předsedovi SKN. V tomto případě povinnost svolat Valnou hromadu leží na předsedovi SKN.

2.

Valná hromada (dále jen VH):

 

a)

schvaluje vznik a zánik SKN. V případě zániku schvaluje majetkové vypořádání na návrh likvidační komise ustavenou výkonným výborem SKN a schválenou VH. Tato likvidační komise pracuje do úplného majetkového vypořádání a zrušení všech údajů registrace i po zániku SKN, veškerou dokumentaci uchová na vhodném místě nebo předá Brněnskému tělovýchovnému sdružení

b)

schvaluje název, sídlo a symboliku SKN na návrh výkonného výboru SKN

c)

schvaluje přijetí a změnu stanov SKN na návrh  výkonného výboru SKN

d)

volí členy výkonného výboru a revizní komise dle volebního řádu, který je vyvěšený nejméně 14 dní v sídle SKN před VH, kde je jasně vymezena kandidátka a způsob voleb. Členové SKN jsou povinni předem se obeznámit s kandidátkou a volebním řádem vyvěšeným v sídle SKN

e)

schvaluje dodatečně přijetí nového oddílu na základě návrhu předsedy a výkonného výboru SKN, který vyslovil souhlas s přijetím

f)

schvaluje vyloučení či zánik oddílu i jednotlivce v případě, že jeho činnost je v rozporu se zákonem, v rozporu etickými a mravními hodnotami či nějak hrubě poškozuje dobré jméno SKN a lidskou důstojnost na základě stručného zdůvodnění předsedy a výkonného výboru SKN, který provedl dříve toto opatření v zájmu zachování dobrého jména SKN

g)

schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SKN za uplynulé období, schvaluje orientační rozpočet SKN na další období, pokud bude jasná hospodářská situace a příjem dotací

h)

schvaluje navržené hlavní směry činnosti SKN pro příští období, které předkládá výkonný výbor SKN

i)

schvaluje a deleguje pravomoc předsedovi a výkonnému výboru, který vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých jsou upraveny vnitřní vztahy v SKN v zájmu dobré činnosti a práce SKN. Tento řád a interní předpisy jsou platné s podpisem předsedy a nejméně 2 členů výkonného výboru SKN, přičemž doba platnosti může být upravena dle potřeb a podmínek v SKN.Tyto předpisy platí od data vydání. Organizační řád, interní předpisy nesmějí být v rozporu se zákonnými předpisy, se sportovními směrnicemi a eticko mravními hodnotami.

3.

Pro platnost usnesení Valné hromady je třeba souhlas nadpolovičním většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

4.

Výkonným orgánem řídící valnou hromadu je předseda a výkonný výbor SKN. Předseda s výkonným výborem SKN zabezpečuje plnění úkolů SKN v období mezi valnými hromadami. Předseda a výkonný výbor SKN rozhodují o všech věcech týkající se SKN, pokud nejsou upraveny v organizačním řádu a interních předpisech (např. pravomoc oddílů apod.), přičemž valná hromada si může vyhradit právo a rozhodnutí, pokud si zjistí a dojde k závěru, že bylo poškozeno dobré jméno SKN.

5.

Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny. Vždy má však předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně jednou za měsíc.

6.

Předseda:

 

a)

jedná jménem SKN

b)

má právo podepisovat a uzavírat smlouvy a jiné dokumenty, přičemž musí dbát, aby smlouvy byly výhodné pro SKN a pro rozvoj tělovýchovy a sportu

c)

je vždy povinen s obsahem smlouvy, dokumentu seznámit dodatečně výbor SKN, pokud není možnost časově včas svolat výkonný výbor (např. příjem dotací od ČSTV, ČSNS, Magistrátu a jiných, dále od právnických a fyzických osob jako dary apod., které mohou být časově limitované apod.)

d)

má právo podepisovat veškeré dokumenty, smlouvy a dispozice sloužící k rozvoji SKN a týkající se přímo SKN, vždy se snažit  o odbornou konzultaci předem a se souhlasem výkonného výboru SKN, či odpovědných členů jako je tajemník, hospodář apod., pokud není možné z časových důvodů svolat výkonný výbor SKN k projednání

e)

je povinen dbát o řádné svolávání výkonného výboru SKN, dbát o rychlé a operativní jednání celého výkonného výboru

f)

má právo kontrolovat celou činnost SKN, činit rozhodnutí ku prospěchu tělovýchovy, sportu a hospodářství se souhlasem výkonného výboru, vyjma revizní komise, která má své specifické úkoly

g)

právo kontroly může delegovat na výkonný výbor jednotlivě, či na nižší složky SKN a fyzické pověřené osoby na specificky určenou oblast a následně odebírat toto zplnomocnění

h)

Při nepřítomnosti předsedy vykonává jeho činnost výborem pověřený člen výboru. 

7.

Výkonný výbor:

 

a)

zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a hlavní tělovýchovnou a sportovní činnost SKN, toto zabezpečení usnesení deleguje na své oddíly, i na jednotlivce dle úkolů

b)

organizuje a řídí hospodářskou činnost SKN, dle potřeby může delegovat odpovědnost na nižší složky s jasným vymezením

c)

navrhuje organizační řád SKN a různé interní předpisy, sjednává pomoc odborníků

d)

je oprávněn navrhnout a jmenovat různé poradce, organizační komise sloužící k určitému účelu (jako sportovní, trenérská, ekonomická, finanční, hospodářská apod.), a odvolávat je, když splnili účel a nejsou aktuálně k potřebě

e)

sleduje bedlivě rozvoj tělovýchovy a sportu v SKN a má právo volat k odpovědnosti v případě porušení povinností, eticko mravních hodnot a navrhuje opatření k realizaci výkonnému výboru SKN

f)

připravuje podklady pro valnou hromadu a to:

celou hospodářskou zprávu za uplynulý rok s vymezením všech příjmů a dotací, příspěvků od státu, ČSTV, ČSNS, Magistrátu Brno i jiných institucí, organizací a fyzických osob, dále zprávu o hlavních směrech činnosti SKN za uplynulé období, dále zprávy dle potřeb SKN i na nastávající období orientačně s návrhy činnosti apod.

g)

dbá o hospodárné využívání finančních prostředků a udržuje majetek SKN dle účetních předpisů ČR

h)

spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů

i)

zajišťuje spolupráci s místními orgány města a podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami

j)

k zabezpečení činnosti SKN vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu dle možností a finanční situace SKN

k)

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

8.

Revizní komise:

 

a)

provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Revizní komise je nejméně tříčlenná. Zjišťuje zda účetní doklady jsou dokladovány a peněžní deník i celé účetnictví je řádně vedeno dle platného zákona o účetnictví ČR. Revizní komise nijak nezasahuje do pravomocí výkonného výboru a předsedy SKN, a ani jejich činnost nesupluje

b)

předkládá svoji zprávu výkonnému výboru SKN a VH, kde uvádí své kontroly účetnictví SKN, zjištěné výsledky a svá doporučení pro VH.

 

IV. Společné zásady členství

 

1.

Členem SKN  se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním SKN, pokud se stane členem některého ze sdružených oddílů. O přijetí za člena rozhoduje oddíl, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených v interních směrnicích SKN schválených výkonným výborem dle zásad ČSTV, ČSNS apod.. V těchto interních směrnicích jsou stanoveny i obecné zásady konkrétních povinností a práv vyplývající z členství.

2.

Je možné i členství v SKN bez členského vztahu k oddílu. O vzniku takového členského vztahu rozhoduje v jednotlivých případech výkonný výbor.

3.

Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví výkonný výbor svým interním předpisem.

 

V. Členské a oddílové příspěvky

 

1.

Členské příspěvky stanoví výkonný výbor pro všechny členy SKN.

2.

Neplacení příspěvků zbavuje člena možnosti využívat práv, služeb a činností poskytovaných může mít za následek i ukončení členství v SKN.

3.

V případě potřeby stanoví postup placení zvláštních poplatků nebo oddílových příspěvků.

4.

Výši členských příspěvků mohou navrhnout jednotlivé oddíly v SKN, avšak výkonný výbor vždy určuje výši členského příspěvku pro jednotlivce, kteří nejsou ve vztahu oddílům a chtějí být členem SKN.

 

VI. Majetek SKN a hospodaření

 

1.

Zdrojem majetku SKN  jsou zejména:

 

-

Členské příspěvky přímých členů SKN, oddílové příspěvky

-

příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

-

příjmy z vlastní hospodářské činnosti a různé výnosy z cenných papírů, akcií apod., a případně i z výnosů nemovitostí apod.

-

příspěvky a dotace od sportovních svazů

-

státní příspěvky, dotace od ČSTV, ČSNS, Magistrátu a jiných institucí, od organizací, právnických i fyzických osob

-

majetek přecházející do vlastnictví SKN jako nástupnické organizace ČSTV

-

majetek převedený do vlastnictví SKN od členů SKN jako dary, dědictví apod.

2.

Majetek SKN je ve vlastnictví SKN jako celku. O převodech práva hospodaření s majetkem, o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.

3.

Kromě majetku, ke kterému má SKN vlastnické právo, může hospodařit se státním nebo s jiným obecním a soukromým majetkem, k němuž má či bude mít zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

4.

Hospodaření s takovým  majetkem SKN upraví výkonný výbor a předseda SKN přijetím zásad pro hospodaření s majetkem dle právních a účetních předpisů ČR, které začlení do vnitřních interních předpisů SKN, kde budou stanoveny podmínky pro řádné užívání a ochranu majetku SKN a ostatních majetků takto nabytých.

5.

Vlastní hospodářská činnost SKN se řídí zásadami dle právních předpisů ČR a Zákona o účetnictví.

6.

V případě vstupu či založení akciové společnosti, založení vlastního či vstupu do společného podniku bude se též SKN řídit právními a účetními předpisy ČR. Vstup a založení může schválit VH i dodatečně v zájmu rozvoje tělovýchovy a sportu.

7.

Výnosy z takové společnosti či podniku bude výkonný výbor  rozdělovat pro potřeby SKN a pro prospěch tělovýchovy a sportu, v prvé řadě mládeži.

8.

Toto případné rozdělení výnosu nepodléhá souhlasu a schválení VH, protože výkonný výbor  má mandát od VH vést SKN, řídit činnost a hospodaření SKN.

9.

Výkonný výbor má právo založit a jmenovat zvlášť plně oddělenou odbornou finanční a hospodářskou jednotku, která bude řídit tu společnost či podnik s vlastním účetnictvím, a  s vlastní kontrolní komisí plně podléhajícímu výkonnému výboru SKN jakožto hlavnímu zaměstnavateli s případným auditem či revizí dle platných účetních zákonů ČR.

10.

Výkonný výbor SKN určí pravomoc této oddělené finanční a hospodářské jednotky dle zvláštních interních směrnic pro tuto jednotku a dle právních zvyklostí pro řízení a chod této jednotky.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1. S těmito stanovami SKN byla seznámena Valná hromada dne 3. února 2007.

2.

Stanovy byly přijaty a schváleny Valnou hromadou SKN dne 3.února 2007.

 

Jiří Bělohlávek, předseda SKN Brno